h1

BIO cleaner

h1

Politika spoločnosti

Manažment a všetci zamestnanci trvalo akceptujeme svoj záväzok plynúci zo zásad, pravidiel a strategických zámerov pre zabezpečenie vysokej kvality poskytovaných produktov a služieb, pre zabezpečenie ochrany životného prostredia a pre zabezpečenie ochrany zdravia zamestnancov v nasledovných oblastiach:

 • čistenie strojno-technologických celkov a zariadení
 • sadové a terénne úpravy
 • letná a zimná údržba komunikácií
 • nakladanie s odpadom
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien

Tento záväzok chápeme ako trvalý, nikdy nekončiaci proces zlepšovania efektívnosti integrovaného systému manažérstva.

Pre zabezpečenie tohto záväzku sme prijali nasledovné opatrenia:

 1. Poznávame zákazníkov a ich požiadavky.
 2. Výsledkom našej práce je záruka kvality, zabezpečenie zhody s požiadavkami zákazníkov.
 3. Konkurencia pre nás nie je nepriateľ, ale meradlo a motivácia k nášmu neustálemu zlepšovaniu.
 4. Kvalitu chápeme ako starostlivosť o výchovu, vzdelanie a pozitívnu motiváciu všetkých zamestnancov organizácie.
 5. Dlhodobý súlad činností prebiehajúcich v organizácii so záujmami zákazníkov zaisťujeme vysokou hospodárnosťou všetkých procesov. Dosahujeme to elimináciou chýb a strát, realizáciou včasných preventívnych opatrení, systematickým sledovaním a trvalým zlepšovaním procesov.
 6. Vo vzťahu k ŽP rešpektujeme príslušné zákony, nariadenia ako i poznatky modernej vedy. Naše činnosti prevádzkujeme s ohľadom na prevenciu a minimalizáciu škôd v oblasti životného prostredia.
 7. Požadujeme, aby starostlivosť o BOZP a prevencia zranení boli nedeliteľnou súčasťou plnenia úloh všetkých zamestnancov.
 8. Požadujeme, aby každý zamestnanec na svojom pracovisku vyhľadával nebezpečenstvá a riziká, pravidelne kontroloval svoje pracovisko z hľadiska BOZP a používal pridelené OOPP a riadne s nimi hospodáril.


Dátum: 1.8.2010
Schválil: Zdeno Berky
                konateľ
h1

KONTAKTUJTE NÁS

Ferama s.r.o.
P.O.Hviezdoslava 136/78
Veľké Kapušany

IČO:36 575 305
DIČ:2021769277
IČ DPH:SK 2021769277
tel. č.056 / 638 28 30
ferama@ferama.sk

logo
© 2010 FERAMA spol s r.o.